GDPR / DPO

Готови ли сте да посрещнете последните Европейски регулации ?

Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) е най – важната промяна при регулирането на неприкосновеността на личните данни за последните 20 години!

Ние сме тук, за да сте сигурни, че сте подготвени! 

Как ще Ви помогнем?

GDPR ви позволява да изберете Длъжностно лице по защита на данните (DPO), като използвате външен доставчик на услуги. 

ИНФОРМИРАНОСТ

Ние въвеждаме подход, чрез, който администратора или обработващия лични данни са винаги информирани за техните задължения по силата на GDPR и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка.

 

Предотвратяване на нарушаване на правилата

Наблюдаваме за спазването на GDPR, на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни.

консултации

При поискване от администратора  да предоставяме  съвети  по отношение  на оценката  на въздействието  върху  защитата  на данните  и да наблюдаваме извършването на оценката

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ТОЧКА ЗА КОНТАКТ

Сътрудничим си с надзорния орган и действаме като точка за контакт по въпроси, свързани с обработването, включително  предварителни консултации и по целесъобразност по всякакви други въпроси.

Обучение и информираност на персонала

Обучения на персонала, за да следват най-добрите практики и за да знаят важността на сигурността на данните и как да избегнат грешки, които биха могли да доведат до нарушения. Обучението трябва да бъде част от културата на всяка компания.

Външен Служител по защита на данните (DPO)

Като външно DPO, ние ще следим за добрите практики във Вашата компания. Ще съдействаме при обслужване на запитвания от субектите на данни по въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и упражняването на правата им.

Станете част от нашите доволни клиенти!

Не чакайте последният момент! Натиснете бутона за връзка с нас!

Какво е GDPR?

GDPR въвежда нови правила при обработване на личните данни. Всяка една организация, всяка една фирма и публичен орган в рамките на ЕС обработващи лични данни на физически лица трябва да се съобразява с Регаламента. Обхватът на личните данни е значително разширен, като изискванията на GDPR покриват всякакъв тип данни, които насочват към конкретно физическо лице гражданин на Европейския съюз – име, лична карта, данни за местоположение, IP адреси, cookie, медицински, финансови, физически, генетични, културни, социални и икономически данни.

Какво е DPO?

GDPR задължава някои организации да назначат длъжностно лице по защита на данните (DPO), експерт в областта на защитата на данните и поверителността. В сила от 25 май 2018 г., GDPR въвежда значителни промени и потенциални глоби до 4% от годишеният оборот или до 20 млн. евро. Въпреки това, наемането на DPO на пълно работно време вероятно ще бъде предизвикателство и скъпо – поради недостиг на подходящи специалисти. Ние от BGDPO ще ви осигурим необходимите специалисти, за да покриете изискванията на GDPR.